Rreth Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave

Një seri workshop-esh të mirë strukturuara mbi BE-në, që kombinojnë qasje teorike, raste praktike dhe shkëmbime eksperiencash do të trajtojnë çështjet më të rëndësishme që lidhen me rolin transformues të Bashkimit Europian në Shqipëri, perspektivën e anëtarësimit e veçanërisht përballimin me sukses të negociatave.

Dosja

27 Qershor 2014 Shqipëria merr statusin për kandidat në Bashkimin Europian.Shqipëria merr statusin për kandidat në Bashkimin Europian
12 Nëntor 2013 Takimi i parë i Dialogut të Nivelit të Lartë për çështjet kyç.
16 Tetor 2013 Komisioni, bazuar në progresin e arritur, i rekomandon Këshillit Europian dhënien e statusit kandidat Shqipërisë dhe se vendi duhet të vazhdojë të ndërmarrë veprime në luftën kundër korrupsionit. Ky rekomanidm përfshihet në Strategjinë e zhvillimit dhe Sfidave Kryesore 2013-2014.
12 dhjetor 2012 Këshilli Europian përshëndeti përparimin e përgjithshëm të bërë nga Shqipëria në përmbushjen e 12 kritereve kyçe të përcaktuara në opinionin e Komisionit në 2010. Megjithatë, statusi i kandidatit do t’i jepet Tiranës sapo ekzekutivi i BE-së të raportojë që progresi i nevojshëm është arritur në fushën e reformave të administratës gjyqësore dhe publike, si dhe në rishikimin e rregullave të procedurës parlamentare. “Mbarëvajtja e sukseshme e zgjedhjeve parlamentare në 2013 do të jetë një test i rëndësishëm për funksionimin normal të institucioneve demokratike të vendit”,theksuan ministrat.